Algemene voorwaarden

BOXID is een handelsnaam van BOXID Nederland BV welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede, Oost-Nederland onder nummer 83533036. BTW-Identificatienummer NL862906921B01. Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap BOXID Nederland BV, gevestigd te Enschede, Hendrik ter Kuilestraat 173. (Hierna ook genoemd; BOXID)

1. Definities 

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van BOXID Nederland BV. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BOXID en op alle overeenkomsten tussen de klant en BOXID. Algemene (inkoop)voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Let op! Aangezien onze producten "op maat” geproduceerd worden op basis van individuele keuze en beslissing alsmede volgens de specificatie van de klant, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.

3. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomt tussen de klant en BOXID komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van BOXID, maar pas doordat BOXID de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”). Aanbiedingen van BOXID zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen. Alle in door BOXID uitgegeven of gepubliceerde marketinginstrumenten gehanteerde prijzen, omschrijvingen en specificaties zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud van zet- en drukfouten. De prijs die aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht is de prijs die geldig is op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens klant aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan klant in rekening gebracht. Indien klant na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen worden verlangd in de uitvoering van de opdracht moeten deze door de klant tijdig en schriftelijk aan BOXID worden meegedeeld. Een doorgegeven wijziging is tijdig indien deze wijziging door BOXID wordt schriftelijk wordt bevestigd middels een aangepaste opdrachtbevestiging. Indien de opdracht al in productie is genomen kunnen de wijzigingen niet meer worden verwerkt. Worden wijzigingen mondeling, waaronder tevens verstaan telefonisch, opgegeven, dan is elk risico met betrekking tot de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van klant. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de levertijd die voor de verandering is overeengekomen door BOXID wordt overschreden. Bij elektronische totstandkoming van de overeenkomst is de klant zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, alsmede voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van problemen met betrekking tot de elektronische postbus van de klant, komt dit voor risico van de klant. BOXID is niet gehouden om een ontvangstbevestiging te sturen ten aanzien van communicatie die zij heeft ontvangen. Een overeenkomst wordt door BOXID aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van BOXID, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De opdrachtgever zal op verzoek van BOXID zijn kredietwaardigheid moeten aantonen of gebruik maken van de optie tot vooruitbetaling. BOXID is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de klant zekerheid te eisen dat aan de verplichtingen zal worden voldaan. BOXID is bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt, voor een juiste uitvoering van de opdracht bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de klant zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave / opdrachtbevestiging. BOXID behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren.

4. Annulering

Wil de klant de met BOXID gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij BOXID een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door BOXID schriftelijk is bevestigd. De klant kan niet meer annuleren nadat BOXID electronisch aan de klant de statusvermelding “in bewerking”, "in productie" of "bevestigd" heeft gestuurd of nadat er per email een opdrachtbevestiging is gestuurd. Na annulering brengt BOXID bij de klant altijd een bedrag van € 75,- wegens kosten in rekening vermeerderd de werkelijke tot dan gemaakte kosten, waaronder ook eventuele grondstofkosten, machinekosten, voorbereidingstijd etc.. Eventuele kosten voor bijkomende diensten als bijvoorbeeld uitgebreide bestandscontrole, samples of drukproeven worden ook in rekening gebracht.

5. Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor

5.1 De klant heeft de mogelijkheid tegen vergoeding van de kosten een drukproef te bestellen. Tevens kan op schriftelijk verzoek, zonder kosten, een papiermonster toegestuurd met het oog op de te plaatsen bestelling/opdracht. Aan de hand van papiermonster en drukproef kan de klant de (papier)kwaliteit beoordelen. Bestelt de klant producten zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit behalve in het kader van de garantie volgens 8.1. Bestelt de klant producten zonder drukproef kan hij niet reclameren over de drukkwaliteit.

5.2 Klant heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de online ontwerptool van BOXID. De klant is aansprakelijk voor het juiste gebruik van deze tool. Via het portaal is het voor diverse producten ook mogelijk een ontwerptekening van het product te downloaden. Klant vrijwaart BOXID voor het gebruik van de door of namens de klant gemaakte cq geüploade bestanden. Ten aanzien van de modules Fotolia®, PatternDesign® en BOXID-Ontwerpen zijn de voorwaarden ten aanzien intellectuele eigendom van de desbetreffende aanbieders van toepassing. Het gebruik van de door de klant via de ontwerptool van BOXID bestelde foto’s en designs is beperkt tot het bestelde product. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de online ontwerp tool dan wel de mogelijkheid om drukbestanden te uploaden zal BOXID nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, de klant schriftelijk berichten dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar BOXID. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website boxid.nl Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft BOXID niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. BOXID heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

5.3 De klant kan ervoor kiezen dat BOXID een controle uitvoert op de aangeleverde bestanden (“controle bestanden”). In dat geval gaat BOXID na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert BOXID de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. BOXID beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d. De klant heeft de mogelijkheid om zelf een afdrukvoorbeeld op PDF-formaat te genereren en controleren. Bij niet elektronisch gegenereerde opdrachten stuurt BOXID het afdrukvoorbeeld op PDF-formaat naar de klant. De opdracht wordt pas verder uitgevoerd, nadat de klant het afdrukvoorbeeld heeft goedgekeurd, volgens de daarvoor bepaalde procedure.

5.4 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van “controle bestanden”: met het bestand zoals door BOXID ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking hiervan toegestaan. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het gekozen materiaal zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De klant kan die voorwaarden raadplegen op de website boxid.nl en ze worden de klant op verzoek kosteloos per email toegestuurd door BOXID Nederland BV.

6. Prijs, betaling

6.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

6.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan BOXID kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 8 dagen na factuurdatum. BOXID kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien BOXID (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

6.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op BOXID.

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. BOXID heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft BOXID aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met dien verstande dat BOXID aanspraak heeft op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

7. Levering, risico tijdens vervoer

7.1 Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt via een passend vervoer in opdracht van BOXID. Daarbij worden producten op efficiënte wijze verpakt en voor transport aangeboden. Indien de verzending over meerdere pakketen wordt verdeeld kunnen aanvullende verzendkosten in rekening worden gebracht.

7.2 De kosten van het vervoer van 1 pakket naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor BOXID, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden BOXID alleen indien ze schriftelijk door BOXID werden aangegaan.

7.3 In de door BOXID opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in bewerking is genomen volgens de statusvermelding door BOXID Nederland BV. De door BOXID opgegeven levertijden zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van BOXID bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien BOXID die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. De overige bepalingen die van invloed zijn op levertijd blijven onverminderd van kracht. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.

7.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan vindt iedere volgende bezorging die moet worden gedaan plaat op rekening van de klant, onder rembours. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die alsdan optreedt, ook dit er sprake is van een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal BOXID de goederen voor rekening en risico van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan BOXID zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als BOXID zich van de goederen ontdoet.

8. Verplichtingen, reclamatie

8.1 BOXID de goederen leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. BOXID staat er alleen voor de geleverde goederen in algemene zin geschikt zijn voor het doel waarvoor het bestemd is. BOXID geeft geen garantie dat het geleverde geschikt is voor enig bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan BOXID heeft medegedeeld.

8.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

8.3 De klant zal binnen 8 uur na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclamatie van de klant op de hier bedoelde punten dient schriftelijk aan BOXID te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Reclamatie over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen 2 dagen na ontdekking per aangetekende brief aan BOXID doorgeven. Het heeft de voorkeur dat de klant het reclamatieformulier gebruikt, te vinden op zijn personal account (www.boxid.nl). De klant kan niet meer reclameren als drie dagen zijn verstreken na de levering. Bij iedere reclamatie moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 30 exemplaren van het geleverde waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclamatie volgens de juiste procedure, zal BOXID met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.

8.4 Wordt de termijn voor reclamatie overschreden, dan heeft BOXID het recht om de klacht af te wijzen en is BOXID niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

8.5 Als BOXID Nederland BV de reclamatie van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van BOXID de betreffende goederen aan BOXID retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van BOXID. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclamatie volgens BOXID terecht was of niet.

8.6 De klant kan niet reclameren over het geleverde indien het geleverde door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of onjuist gebruik.

8.7 Indien de klant terecht reclameert over het geleverde, heeft BOXID de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor BOXID, kan BOXID er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

9. Beperking van aansprakelijkheid van BOXID

9.1 De aansprakelijkheid van BOXID in verband met de leveringen aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens BOXID.

9.3 BOXID is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. De aansprakelijkheid van BOXID is altijd beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

9.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen BOXID, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van BOXID.

9.5 BOXID is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3. BOXID is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

9.6 De klant zal BOXID vrijwaren en schadeloosstellen, als BOXID wordt aangesproken door een derde in verband met geleverde goederen en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en BOXID, niet voor rekening of risico van BOXID komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

10. Eigendomsvoorbehoud

BOXID blijft eigenaar van geleverde goederen totdat de klant alle verplichtingen die voortvloeien uit de betreffende leveringen of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen jegens BOXID heeft voldaan. De klant kan de geleverde goederen, waarvan de eigendom door BOXID wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

11. Inbreuk op rechten van derden

De klant staat er jegens BOXID voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt BOXID alle schade en nadeel die BOXID lijdt indien en doordat het door BOXID geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart BOXID tegen aanspraken van derden op dit punt. BOXID heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

12. Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van BOXID in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoer beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van BOXID indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van BOXID.

13. Toerekenbare tekortkoming van de klant

Indien de klant niet voldoet aan het verzoek van BOXID tot vooruitbetaling, zekerheidstelling, in enige verplichting jegens BOXID nalatig is, of indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, diens bedrijf verkoopt dan wel liquideert, of indien beslag wordt gelegd op één of meer van diens goederen, kan BOXID haar leveringsverplichting opschorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling daarvoor noodzakelijk is. Het voorgaande, onverminderd het recht van BOXID van aanspraak op schadevergoeding door de klant.

14. Persoonsgegevens en data

14.1 BOXID heeft de verwerking van persoonsgegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. BOXID verwerkt gegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor doeleinden zoals nader omschreven in de meest recente versie van het privacystatement zoals is opgenomen op de website www.boxid.nl.

14.2 BOXID verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, orderverwerking, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting. Persoonsgegevens, waaronder tevens verstaan verkeersgegevens, kunnen ook verwerkt worden voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van BOXID of de levering van diensten met toegevoegde waarde.

14.3 BOXID mag persoonsgegevens en verkeersgegevens van opdrachtgever en diens bestuurders verstrekken aan derden met als doel een beoordeling van kredietwaardigheid te maken.

14.4 In het kader van de incasso van vorderingen op klant is BOXID gerechtigd een derde in te schakelen. Bij inschakeling van deze derde, dan wel de overdracht van de vordering van BOXID op klant, is BOXID gerechtigd de haar bekende gegevens van klant aan de derde te verstrekken.

14.5 Klant kan bezwaren tegen verwerking van persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan support@boxid.nl 

15. Toepasselijk recht en geschillen 
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Almelo die bij uitsluiting bevoegd is.

Versie: augustus 2021